Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misconstrue /,miskən'stru:/  

  • Động từ
    hiểu sai, giải thích sai
    anh đã hoàn toàn hiểu sai những điều tôi nói