Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    quan niệm sai, nhận thức sai
    dự định tư nhân hoá nghành đường sắt là hoàn toàn quan niệm sai