Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscarriage of justice /mis,kæridʒ əv 'dʒʌstis/  

  • vụ án xử sai