Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misapprehend /,misæpri'hend/  

  • Động từ
    hiểu sai, hiểu lầm (lời nói, con người)