Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misaddress /'misə'dres/  

  • Ngoại động từ
    gọi nhầm (ai), xưng hô (ai) không đúng
    viết sai địa chỉ (thư)