Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mirthlessness /mə:θlisnis/  

  • Danh từ
    tính buồn, sự không vui vẻ