Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mirror-writing /'mirə'raitiɳ/  

  • Danh từ
    sự viết chữ ngược (theo hình phản chiếu của gương)