Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mirror image /,mirə[r]'imidʒ/  

  • Danh từ
    hình trong gương (bên trái nhìn hoá thành bên phải và ngược lại)