Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mirage /'mirɑ:ʒ/  /mi'rɑ:ʒ/

  • Danh từ
    ảo tượng, ảo ảnh
    (bóng) ảo vọng