Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minute-man /minitmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều minute-men) (Mỹ, lịch sử)
    dân quân (trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập)