Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minute-hand /'minit'hænd/  

  • Danh từ
    kim phút (đồng hồ)