Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minor planet /,mainə'plænit/  

  • Danh từ
    tiểu hành tinh