Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ministerially /,ministiəriəli/  

  • Phó từ
    về mặt bộ trưởng
    [một cách] ủng hộ chính phủ (nội các)