Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ministerialist /minis'tiəriəlist/  

  • Danh từ
    người thuộc phái ủng hộ chính ph