Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    tay sai
    tên độc tài và tay sai của ông ta