Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    công nhân mỏ
    công nhân mỏ than

    * Các từ tương tự:
    mineral, mineral oil, mineral water, mineralisation, mineralise, mineralization, mineralize, mineralogical, mineralogist