Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minefield /'mainfi:ld/  

  • Danh từ
    bãi mìn
    địa hạt có nhiều điều nguy hiểm tiềm ẩn