Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mine-detector /'maindi,tektə[r]/  

  • Danh từ
    máy dò mìn