Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (khẩu ngữ) (chủ yếu dùng ở thể mệnh lệnh)
  để cho ai đi qua
  xin để cho đi qua, anh đang làm nghẽn lối đi đó
  mind out (for somebody (something))
  cẩn thận
  đi qua đường anh hãy cẩn thận đấy