Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  băm, xay (thịt)
  (xấu) õng ẹo, uốn éo
  cô ta õng ẹo vào phòng, chân đi đôi giày gót rất cao
  not mince matters; not mince [one's] words
  nói thẳng, nói che hoe (nhất là khi lên án ai, cái gì)
  I won't mince words [with you]: I think your plan is stupid
  tôi sẽ nói thẳng với anh, tôi cho kế hoạch của anh là ngu xuẩn
  Danh từ
  (Mỹ hamburger)
  thịt băm, thịt xay

  * Các từ tương tự:
  mince pie, mincemeat, mincer