Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự dùng điệu bộ để diễn tả
  a play acted entirely in mime
  một vở toàn diễn bằng điệu bộ
  a mime artist
  diễn viên kịch câm
  cuộc trình diễn dùng điệu bộ
  Động từ
  diễn bằng điệu bộ
  diễn viên đang diễn bằng điệu bộ cử động của một con chim

  * Các từ tương tự:
  mimeograph, mimesis, mimetic