Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

millboard /'milbɔ:d/  

  • Danh từ
    bìa cứng