Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mill-stream /'milreis/  

  • -stream) /'milstri:m/ (race-way) /'reiswei/* danh từ
    dòng nước chạy máy xay