Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng nước chạy máy xay