Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mill-owner /'mil'ounə/  

  • Danh từ
    chủ xưởng, chủ nhà máy