Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mill-hand /'milhænd/  

  • Danh từ
    công nhân xưởng máy