Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mill-board /'milbɔ:d/  

  • Danh từ
    bìa (sách) cứng