Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mill wheel /'milwi:l/  

  • Danh từ
    bánh guồng nước cối xay