Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mill construction /'milkən'strʌkʃn/  

  • Danh từ
    nhà làm bằng gỗ chống cháy