Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ cũng baby tooth)
    răng sữa