Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (bóng, khẩu ngữ)
    công việc đều đặn hằng ngày
    tôi làm công việc đều dặn hằng ngày, đưa mấy đứa trẻ đến trường