Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

milk round /'milk raʊnd/  

  • Danh từ
    lộ trình [của người] giao sữa tận nhà