Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

milk and honey /'milkənd'hʌni/  

  • Danh từ
    cảnh phong lưu