Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

militancy /'militənsi/  

  • Danh từ
    tinh thần chiến đấu