Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    vận động viên chạy đua một dặm; ngựa đua chạy cự ly một dặm