Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mileometer /mai'lɒmitə[r]/  

  • Danh từ
    như milometer