Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] hoà nhã dịu dàng
  she spoke mildly to us
  cô ta nói hoà nhã dịu dàng với chúng tôi
  put it mildly
  nói nhẹ đi, nói giảm đi
  at 6'4", she's tallto put it mildly
  nói giảm đi, chứ 6'4" thì cô ta cao đấy chứ