Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mignonette /minjə'net/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây mộc tê
    màu lục xám
    đăng ten minhonet