Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bụng
    a punch in the midriff
    một quả đấm vào bụng
    (giải phẫu) cơ hoành