Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middlings /'midliɳz/  

 • phó từ
  trung bình, vừa phải, kha khá
  middlings tall
  cao vừa phải
  Danh từ số nhiều
  hàng hoá loại vừa
  tấm, hạt tấm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thịt lợn muối