Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle-aged /midl'eidʒid/  

 • Tính từ
  trung niên
  a middle-aged man
  một người trung niên
  middle-age[d] spread
  (khẩu ngữ) mập bụng ở tuổi trung niên