Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle watch /'midl'wɔtʃ/  

  • Danh từ
    ca gác đêm (từ nửa đêm đến 4 giờ sáng)