Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle school /,midl'sku:l/  

  • Danh từ
    trường trung học cơ sở