Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tên lót (ví dụ như Bernard trong George Bernard Shaw)
    be somebody's middle name
    là đặc điểm chính của ai
    nét quyến rũ là đặc điểm của cô ta