Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle finger /,midl 'fiηgə[r]/  

  • Danh từ
    ngón tay giữa