Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

microchip /'maikrəʊt∫ip/  

  • Danh từ
    (cũng chip)
    chip, microchip