Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metonymical /metə'nimikəl/  

  • Tính từ
    (văn học) hoán dụ