Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

methodological /,meθədə'lɒdʒkl/  

  • Tính từ
    [thuộc] phương pháp học

    * Các từ tương tự:
    methodologically