Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

methodize /'meθədaiz/  

  • Ngoại động từ
    sắp xếp cho có trật tự, sắp xếp cho có hệ thống, hệ thống hoá
    (logic học) đưa vào hệ thống