Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

merry andrew /'meri'ændru:/  

  • Danh từ
    anh hề; người pha trò (phụ tá của lang băm, hoặc trong gánh hát rong)